Kontrola těsnosti – revize úniků chladiv

Certifikace pro práce s chladivy a revize úniků zařízení s fluorovanými skleníkovými plyny a regulovanými látkami

Pro bezpečné zacházení s chladicími systémy a chladivy, které jsou rizikové pro životní prostředí, bylo Evropským parlamentem a Radou vydáno nařízení o povinnosti certifikace osob, které s těmito látkami zacházejí (nařízení ES 842/2006). Certifikát je platný ve všech zemích Evropské unie. Bez tohoto certifikátu není možné vykonávat praxi odborného technika a manipulace s chladicími systémy.

Revize úniku chladiv HCFC a F-plynů

Klimatizační a chladící zařízení s náplní regulovaných látek (chladiv „freonů“ CFC, HCFC a skleníkových F-plynů HFC, PFC a SF6) patří do skupiny předpisů zákona č. 86/2002 Sb. ze dne ze dne 14. února 2002 („O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29.června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu (Regulované látky), a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17 května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech (F-plyny).
Zakazuje se výroba, dovoz a prodej nebo užívání CFC chladiv a výrobků obsahující CFC látky.
Od 1.7. 2002 zákaz použití látek HCFC ve všech nových zařízení s výjimkou klimatizačních reverzibilních (chlazení/topení) o chladícím výkonu do 100 kW.
Od 1.1. 2004 zákaz použití látek HCFC ve všech nových zařízení.
Od 1.1. 2010 zákaz použití nových látek HCFC (nově vyrobeného chladiva) pro údržbu a servis stávajících zařízení. Smí se používat jen staré recyklované, nebo regenerované látky HCFC.
Od 1.1. 2015 zákaz používání zařízení s těmito HCFC látkami s tím, že před 1.1. 2008 bude přezkoumána možnost zkrácení tohoto termínu. (Zákon nedělá rozdíl mezi regulovanou látkou nově vyrobenou, znovuzískanou, recyklovanou nebo regenerovanou).
Úniky regulovaných látek kontrolují a evidují osoby oprávněné k podnikání. Zařízení s náplní regulované látky nad 3 kg, které se nepřemísťuje, jsou tyto osoby povinny kontrolovat každoročně a výsledky kontroly evidovat a uchovávat.

 

Periody kontrol zařízení s náplní chladiv HCFC


nad 3 kg do 30 kg ………. 1 × za rok
nad 30 kg do 300 kg ………. 2 × za rok
nad 300kg ………..4x za rok
Kontrola a údržba zařízení musí být provedena nejméně jednou ročně u registrované firmy zaměstnávající odborně způsobilé pracovníky. Prohlídka se týká úniku chladiva ze zařízení, jeho koroze a těsnosti potrubních spojů atd.. Závady zjištěné kontrolou je povinen provozovatel zařízení odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění. Byl-li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data.
Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

Povinnosti provozovatele klimatizačního zařízení

(Uživatel je zodpovědný za to, že udržuje zařízení tak, že nedochází k únikům chladiva. V případě úniku chladiva musí být zařízení ihned vyřazeno z provozu a smí být opět zprovozněno po opravě netěsnosti. Netěsnosti musí být opraveny neprodleně. Byl li únik zaznamenán, je další kontrola do 6 měsíců od tohoto data).

Vést „Evidenční knihu zařízení“

 • Datum vyhotovení
 • Jméno, adresu
 • Druh a velikost náplně chladiva zařízení
 • Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace
 • Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou

Do „Evidenční knihy zařízení“ zaznamenávat tyto údaje:

 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
 • Závady a poplachy stahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
 • Výsledky detekce netěsnosti
 • Jména osoby, která provedla úkony
 • Úřední razítko

Na zařízení musí být umístěné typové štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace:

 • Jméno dodavatele, nebo montážní firmy
 • Druh chladicího systému
 • Identifikační číslo
 • Druh chladiva a hmotnost náplně
 • Datum kontroly
 • Datum uvedení do provozu

Provozovatel zařízení je povinen uchovat „Evidenční knihu zařízení“ v místě provozu zařízení po dobu 5 let.

Evidenční kniha k zařízení s chladivem
Evidenční kniha k zařízení s chladivem 

Certifikát AKTIA

Osvědčení